W dobie wszechobecnego kryzysu spowodowanego koronawirusem by przetrwać na dłuższą metę na rynku, część małych firm decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Sprawdź czy to rozwiązanie jest możliwe również w Twoim przypadku.

Zawieszenie działalności - co zyskuje przedsiębiorca

 
Przede wszystkim przedsiębiorca za pełne miesiące zawieszenia działalności jest zwolniony z obowiązku dokonywania rozliczeń z urzędem skarbowym, nie musi zaprzątać sobie głowy składaniem deklaracji VAT czy pliku JPK VAT. Wynika to z prostej przyczyny - w czasie zawieszenia działalności nie może on osiągać bieżących przychodów.
 
Najważniejszą zaś przyczyną zawieszenia działalności, jest oszczędność na opłacaniu składek ZUS. Należy natomiast mieć na uwadze, że:
- okres zawieszenia działalności nie wlicza się do lat pracy, które uprawniają do otrzymania emerytury,
- po upływie do 30 od płatności ostatnich składek traci się prawo do świadczeń zdrowotnych- wtedy też jeśli jest taka możliwość, warto by któryś z członków rodziny zgłosił nas do swojego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zawieszenie działalności gospodarczej - co jest dozwolone a co zabronione

 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie może też ponosić bieżących wydatków np na zakup towarów handlowych - takie wydatki nie będą mogły stanowić kosztu firmowego. Natomiast może on ponosić koszty stałe wynikłe z umów zawartych przed datą zawieszenia działalności, np:
- opłaty za leasing,
- abonament za telefon,
- wynajem pomieszczenia biurowego
- opłata za internet.
 
Ustawa ta wyznacza również szereg praw dla przedsiębiorcy decydującego się na zawieszenie działalności gospodarczej. Może on:
 
- wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywać zawarte wcześniej umowy,
- przyjmować należności do swoich faktur sprzedaży i jest obowiązany regulować zobowiązania do faktur kosztowych - o ile pochodzą one sprzed daty zawieszenia działalności gospodarczej,
- sprzedać własne środki trwałe i wyposażenie,
- ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
- wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
- osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (przychody finansowe np z tytułu odsetek bankowych),
- zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą

 
Prawo do zawieszenia działalności ma przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników lub zatrudniający pracowników:
- przebywających na urlopie macierzyńskim,
- zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie.
 
W przypadku, gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, jawnej czy partnerskiej, zawieszenie działalności przez jest jednego wspólnika jest możliwe, gdy zostanie ono dokonane także przez pozostałych wspólników.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej

 
Działalność gospodarczą można zawiesić w CEIDG-1 na minimum 30 dni i na czas określony lub nieokreślony. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Jak zawiesić działalność gospodarczą

 
Zawieszenie działalności zgłasza się poprzez aktualizację druku CEIDG-1, gdzie należy zaznaczyć x w rubryce 01.3. Druk należy złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy:
- osobiście,
- listownie -  należy wówczas notarialnie poświadczyć podpis, a dokument go poświadczający dołączyć do wniosku,
- przez zgłoszonego pełnomocnika,
- elektronicznie - przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP.
 
Jeśli sytuacja rynkowa powoduje, że obciążenia z tytułu podatków czy ZUS są zbyt duże, warto zastanowić się dobrym rozwiązaniem tej sytuacji będzie zawieszenie działalności gospodarczej