Jakie czynności należy podjąć, aby sprawnie założyć firmę?


Poprzez nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzono wiele ułatwień w rejestracji przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może skorzystać z zasady "jednego okienka" lub "zero okienka". Jakie kroki należy zrobić, aby sprawnie i bez problemów założyć firmę?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Głównymi zadaniami CEIDG jest ewidencja przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i bezpłatne udzielanie informacji na ich temat oraz informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisu do CEIDG podlegają:
- nazwa firmy
- numer PESEL, REGON i NIP
- obywatelstwo
- miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, jego adres, adres do korespondencji oraz adres, pod którym wykonywana jest działalność
- adres mailowy
- data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
- określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
- informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
- informacja o umowie spółki cywilnej
- dane pełnomocnika
- informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności
- informacja o upadłości
- informacja o zakazie prowadzenia działalności

Wniosek o wpis do ewidencji

Wniosek o wpis CEIDG-1 można złożyć na trzy sposoby: osobiście w urzędzie gminy, wysłać listem poleconym lub przesłać drogą elektroniczną. Jeżeli zdecydujemy się wysłać wniosek listem poleconym, trzeba pamiętać, aby podpis na nim był potwierdzony przez notariusza. W przypadku formularza elektronicznego należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Formularz jest dostępny na głównej stronie internetowej CEIDG oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Potwierdzenie dostarczenia wniosku otrzymamy drogą mailową. Jeżeli złożymy do urzędu wniosek w wersji papierowej, urząd ma obowiązek przekształcić go w wersję elektroniczną najpóźniej następnego dnia roboczego. Zgodnie z ustawą, działalność gospodarczą można rozpocząć już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji. Warunkiem jest, aby wniosek był wypełniony bezbłędnie i zawierał wszystkie dane, które przewiduje ustawa. Dzięki jednemu wnioskowi, nie musimy już udawać się do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS. Wniosek jet zwolniony z opłat.